<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Förbättra kundnöjdhet och minska kostnader

Genom att digitalisera administrativa processer så frigörs tid, minskas ledtid och ökar kvalitén i det dagliga arbetet.
Boka demo

Mer tid över, och mindre stress

Bariums plattform kompletterar era befintliga system för ärendehantering, e-tjänster och workflow så att ni kan få hjälp med att förbättra manuella och tidsödande processer.

Komplettera befintliga system
Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem så att ni kan driva den digitala förändringen i hög takt utan begränsningar från era gamla system.
Öka produktivitet och minska administration
Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer där regelefterlevnad, effektivitet och spårbarhet blir viktigt.
Genomför förändringar snabbare
Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i förändringsarbetet. Låt verksamheten driva digitaliseringsarbetet med ett plattform skapad för dem.
Bättre överblick och kontroll
Skapa rapporter, få påminnelser och ta del av fullständig processefterlevnad med hjälp av våra smarta applikationer.

Plattform för E-förvaltning och digitala processer

Offentlig sektor står som många branscher inför en ökad press från många håll. Ökade krav på kundnöjdhet, effektivisering, kvalitetskrav, likabehandling och kostnadskontroll skapar behov av nya sätt att arbeta på. Det leder också till behov av nya IT-stöd som är skapade för att adressera dessa utmaningar.

Hos Barium har vi därför skapat en plattform och ett antal smarta applikationer som hjälper offentlig sektor (vare sig det är kommuner, landsting eller myndigheter) att snabbt digitalisera verksamhetsprocesser - med eller utan integration till kringliggande verksamhetssystem.

Med Barium är det möjligt att snabbt realisera verksamhetsnytta genom att involvera personer i verksamheten och snabbt bygga upp en prototyp över ert nya, förbättrade arbetssätt. Här kan ni äntligen både bygga, köra och utvärdera nya digitaliserade arbetssätt på ett kostnadseffektivt sätt.

Exempel på tillämpningsområden

Onboarding av nyanställda

Ge nyanställda ett gott mottagande där system, behörigheter, visitkort och utbildningsplan är ordnat redan från första dagen.

Kontaktcenter och ärendehantering

Skapa ett nav för ärenden som kan hantera flera olika ärendetyper. Vare sig det gäller kontaktcenter, inköpsförfrågningar, tillbud eller handläggning bakom olika e-tjänster så finns Barium till hands.

Läs om Kontaktcenter

Ledningssystem för kvalitet

I Barium kan ni skapa ert moderna processbaserade ledningssystem, med fokus på kvalitet, effektivitet och processefterlevnad. Går att tillämpa för kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet mm.

Läs om Ledningssystem

Avvikelsehantering och förbättringsförslag

Nöj er inte med att fånga in avvikelser och förbättringar digitalt, fortsätt att hantera ärenden digitalt inom hela er verksamhet. Så att enheter, avdelningar och förvaltningar kan förbättra och förändras.

Våra kunders berättelser

Uppsala vatten får bättre flöde i processerna med hjälp av barium
- flera system som inte levde i symbios

Uppsala Vatten och Avfall AB verkar i en av landets starkaste tillväxtregioner. Uppsala kommun fortsätter att expandera och förtätas och där nya områden växer fram och nya arbetsplatser tar form krävs fungerande infrastruktur, säkrad kapacitet och hållbar förvaltning av naturresurser och anläggningar.Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för drift, planering och utveckling av vatten och avloppsverksamheten (VA) inom det verksamhetsområde som beslutats av Uppsala kommunfullmäktige. De ansvarar också för hämtning och hantering av hushållsavfall och driver 8 återvinningscentraler. Utöver det producerar de dessutom biogas av insamlat matavfall som blir ett fossilfritt drivmedel. Avfallsverksamheten omfattar också en sorterings- och deponiverksamhet. Inom Uppsala Vatten och Avfall AB arbetar 220 medarbetare.Några exempel på de utmaningar de identifierat:

 • Långa ledtider
 • Tidsödande och ineffektiv hantering
 • Dålig överblick och transparens över arbetsflödet (processer)
 • Stora delar av verksamheten är en processindustri som saknade moderna verktyg för att modellera och visualisera processerna. 
Uppsala Vatten

Företag: Uppsala Vatten

Antal anställda: 220

Symbios mellan befintliga system

Fokus på verksamheten

Ökad transparens

Region Uppsala tar ägandeskap för sin egen digitaliseringsresa
- och utmanar manuella processer som kostar dyrbar tid

Region Uppsala ansvarar för frågor inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och bildning samt regional utveckling i Uppsala län. Resurscentrum ger ledningsstöd och administrativt stöd till Region Uppsalas verksamheter och till Regionkontoret. De hanterar bland annat löneutbetalningar, kund- och leverantörsfakturor och bokslut för hela Region Uppsala. Resurscentrum har också det övergripande ansvaret för Region Uppsalas arkiv- och dokumenthantering.En annan stor del av verksamheten handlar om att förvalta och utveckla Region Uppsalas vårdsystem och administrativa system. De arbetar även med utdata ur Region Uppsalas system.Region Uppsala har digitaliserat runt 25 processer i Barium. Ett axplock av dessa ser du nedan:

 • Registrering av manuella kundfakturor i ekonomisystemet
 • Anmälan av förmånsbeskattning/löneavdrag
 • Resebokning
 • Registrering av bokföringsfil
 • Utskick av anställningsavtal

Region Uppsala identifierade en rad manuella processer som tog onödig tid och insåg att arbetet kunde effektiviseras inom flera olika delar av verksamheten. En central del för Region Uppsala var att de fortsatt kunde äga sin egen backlog och stå på egna ben, utan konsultberoende. Användarvänligeten var alltså en avgörande del när det kom till att hitta en lämplig lösning.

Region Uppsala

Företag: Region Uppsala

Runt 25 applikationer lanserade

1 applikation = 1,5 heltidstjänst

Tidsbesparingar

Ägandeskap för sin egen backlog

VGR IT frigör tid och sparar miljontals kronor åt verksamheten med hjälp av digitalisering
- utmanar manuella processer och långa ledtider

Hos en stor organisation som VGR finns en enormt diversifierad verksamhet, som alla har sina unika krav och behov. Till detta krävs både kompetens och en stor flora av IT-system för att stödja de dagliga arbetsuppgifterna. För VGR IT handlar det exempelvis om att leverera smarta IT-stöd till HR-avdelningar, lokalförvaltning, ekonomi, administration och olika sjukvårdsinrättningar för att nämna några.

Totalt har VGR cirka 30 applikationer byggda på Bariums plattform, och i snitt frigör varje applikation tid motsvarande en heltidsanställd. Tid som kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter och flyttas till kundmötet.

En utav applikationerna som VGR och Barium tagit fram gemensamt har blivit så framgångsrik att den sparar regionen nästan 9 miljoner kronor varje år.

Västra Götalandsregionen

Företag: Västra Götalandsregionen

Bransch: Offentlig sektor

 • Kortare ledtider
 • Minskat dubbelarbete
 • Reducering av manuell handpåläggning

Effektivare introduktion av nyanställda

Hos Karlstad kommun, så jobbas det aktivt med att skapa en effektiv men också attraktiv verksamhet som möter medborgarnas behov med god service. Samtidigt är det en personalintensiv verksamhet, och det blir viktigt att hitta smarta sätt att sköta administration runt personal på ett smart sätt så att nyanställda kan bli produktiva redan från första dagen.

Karlstad Kommun

Anställda: 7500

Förvaltningar: 9

Formulär: 9

Roller: 7

Minskad administration

Professionellt bemötande

Kvalitetssäkra processen

Boka demo

Vill ni se hur vi kan digitalisera offentlig sektor? Fyll i formuläret eller ring oss direkt så berättar vi mer.