<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Del 2: “Fel är fel, även om alla gör det. Rätt är rätt, även om ingen gör det”

Reading time: 2 minutes

Denna vecka är åter citatet efter William Penn, 1644-1718, aktuellt, dock inom ett helt annat område.

I gårdagens, 2014-01-15, Uppdrag Granskning behandlades de brister som finns kring trygghetslarm, som en rad gamla och sjuka, ca 200.000 svenskar, förlitar sig på. Programmet uppmärksammade att dödsfall och onödigt lidande har varit direkta konsekvenser av brister.

Till viss del förklaras brister och störningar av gammal teknik som inte alltid är helt tillförlitlig. Under dessa förutsättningar är det viktigt att säkerställa att inspektioner av utrustning sker, att fel och avvikelser anmäls, att fel åtgärdas och att det finns alternativa planer som sjösätts och efterlevs då störningar uppstår.

Även då det inte bara är frågan om undermålig teknik är det viktigt att jobba med kontinuerliga kontroller och hantering av avvikelser.

Återigen är det frågan om att skapa lösningar som säkerställer att processer efterlevs och kan följas upp så att man succesivt kan förbättra och förfina sitt sätt att arbeta och därmed, i detta fall, minska risken för dem som är beroende av sitt trygghetslarm.

-Sveriges kommuner, om ni vill att era medborgare som är beroende av sina trygghetslarm och deras anhöriga skall känna mindre oro, kontakta oss på Barium så skall vi tala om hur det går till!

Comment