<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
Reading time: 2 minutes

jag har lyckats hitta 10 000 sätt som inte fungerar”,

är ett klassiskt citat efter Thomas Edison. Thomas Edison hade förmågan att lära av sina misstag, frågan är om alla har det?

12 november i år spårade ett godståg ur under Södermalm i närheten av Södra Station här i Stockholm. Tack och lov så skadades ingen men en del materiella skador uppstod och inte minst stora störningar på såväl pendeltågstrafiken liksom tågtrafiken på regions- och riksnivå. Ytterligare en konsekvens var de merkostnader som tågoperatörerna fått till följd av omplanering, extra personal, ersättningstrafik och så vidare. När, om man nu gör det, den totala fakturan räknats samman, inklusive de samhällsekonomiska effekterna, så måste det röra sig om avsevärda belopp.

Det har senare framkommit att olika intressenter har påpekat brister, i synnerhet på det aktuella avsnittet av rälsen, vid upprepade tillfällen. I den fortsatta mediabevakningen har det visat sig att majoriteten av dessa anmälningar har lämnats helt utan åtgärd.

Jag är övertygad om att det på Trafikverket och hos andra aktuella intressenter finns en eller flera dokumenterade processer som beskriver vad som skall ske när anmälningar av den här typen inkommer. Det verkar som den/de inte efterlevts.

Vi på Barium ser till att processerna blir körbara och därför efterlevs.

Frågan är om de inblandade likt Thomas Edison lär något av sina misstag?

Comment