<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2016-05-26 | Digital transformering

Så tycker din VD egentligen om IT och digitalisering

Lästid: 8 minuter
  • Blogg
  • |
  • Så tycker din VD egentligen om IT och digitalisering

 

Att IT är en viktig del i de allra flesta företag och verksamheter råder det inget tvivel om. Rollen som IT-chef eller CIO har sen 90-talet rapporterat direkt till VD i många företag. Dock är det en trend som håller på att vända, paradoxalt kan tyckas eftersom IT och digitalisering verkar ligger på allas agenda. Så vad tycker egentligen VD om IT och dess roll i sina företag?

Investeringar i IT ökar men färre CIO:s får plats i ledningsgruppen

Svenska företag har i regel alltid investerat mer av sin omsättning i IT än jämförbara länder i Europa och andra delar av världen. Det har varit en av våra många konkurrensfördelar. Varför det har varit så beror på många faktorer, till exempel har Sverige som land legat i framkant inom forskning och utveckling, våra företag har tidigt behövt digitalisera sin verksamhet för att kunna nå ut till en större marknad utanför Sverige.

En av frontfigurerna för den utvecklingen var Percy Barnevik som i sin roll som först IT-chef och sedan VD på Sandvik lade stort fokus på IT och vilka värden IT bidrog med till verksamheten.

Idag utgör IT en stor del av företagens budget oavsett vilken industri man tittar på, men det är inte självklart att investeringarna görs av IT-avdelningen.

Begrepp som Shadow IT har växt fram allt mer, eftersom verksamheter och individer själva investerar i IT-lösningar som stöttar deras affärsprocesser. Läs mer om hur du hanterar Shadow IT här!

Man kan i praktiken starta hela företag från sin soffa om man bara har en laptop, internet-uppkoppling och ett kreditkort. Det finns ingen IT-lösning som inte kan köpas, eller i vissa fall bara nyttjas gratis som molntjänst.

IT är överallt, det är som nästan som luft. Att ha en modern IT-infrastruktur och jobba digitalt kan fortfarande vara en konkurrensfördel som på Percy Barneviks tid på Sandvik, men skillnaden idag är att om man inte har det så är det näst intill omöjligt för företag att överleva. Trots detta ingår färre IT-chefer i ledningsgruppen än man hade kunnat förvänta sig, bara 49% enligt CIO Lägesrapport 2016 av CIO Sweden. 

Hur kan det då vara så att IT-chefen eller CIO:s roll formellt verkar minska, samtidigt som IT och digitalisering blir allt viktigare, till och med en förutsättning för överlevnad? Förstår inte VD:ar det?

Vad för kompetenser hos en CIO söker en VD?

Jo, självklart förstår VD:ar värdet av IT.

De ser IT som en av de allra viktigaste förutsättningarna för att de ska kunna transformera sin verksamhet och fortsätta vara konkurrenskraftiga i en värld som är i konstant förändring.

Däremot visar undersökningar att många VD:ar ifrågasätter hur mycket värde IT-organisationen tillför verksamheten. De tycker det är svårt att mäta det på samma sätt som man kan mäta försäljningsresultat eller marknadsandelar.

Det är inte helt orimligt att tänka sig att det är därför fenomen som Shadow IT växer fram, om det är svårt att mäta IT-organisationens bidrag till verksamheten; varför inte låta till exempel försäljningsavdelningen investera i IT själva, så länge de visar upp positiva resultat.

Man kan inte annat än beundra Percy Barnevik som i sin roll som IT-chef på Sandvik mellan 1969 till 1975 förutsåg detta och därför regelbundet redovisade vilket värde IT tillförde de olika verksamhetsområdena.

Många värden inte gick att redovisa i konkreta tal, men det som var svårt att mäta men ändå gjorde stor skillnad för verksamheten valde han att kalla för ”intangibla” värden och gav dem 1, 2 eller 3 stjärnor.

Percy kom senare att bli en av de mest respekterade företagsledarna i hela världen. Få förstod företag, dess verksamheter och hur de hängde ihop så som Percy gjorde. Och det är just det som VD:ar idag tvivlar på att IT-chefer och IT-organisationer gör, det vill säga förstår hur verksamheten verkligen fungerar.

Oavsett om det stämmer eller inte så är det ett problem för IT-organisationer och dess legitimitet och det riskerar att ytterligare bidra till att IT-investeringar flyttas ut till verksamheten.

På frågan vilka kompetenser som är viktigast hos en IT-chef svarar ofta VD:ar att de söker ungefär samma kompetenser hos en IT-chef, som är grundläggande för en framgångsrik VD: 

  • förmågan att kunna leda en verksamhet.
  • förstå hur marknaden för företagets produkter och/eller tjänster fungerar.
  • djupgående förståelse för de aktiviteter inom företaget som är kritiska för dess framgång.
  • ett strategiskt och analytiskt tänk samt också förmågan att sälja.    

 De förväntar sig med andra ord att deras IT-chef förstår alla aspekter av verksamheten, dennes roll är inte längre bara att stötta företagets strategi utan faktiskt bidra till att skapa den.

VD_promenerar.jpg

Värdet av IT måste mätas, både konkreta och "intangibla", särskilt när IT finns överallt

Det här är en unik möjlighet för IT-chefer och IT-organisationer.

Med en VD som vill att de besitter samma kunskap som han eller hon själv samt ett footprint över hela verksamheten finns det en enorm förutsättning att vara en uppskattad och essentiell faktor i resan som företag och organisationer gör med att digitalisera och transformera sina verksamheter.

Som IT-chef behöver man komma verksamheten närmare, visa förståelse för affärsprocesser och implementera lösningar som gör skillnad för företagets kunder.

Framförallt får man inte glömma det som Percy Barnevik började göra redan 1969, mäta och redovisa det värde som IT tillför verksamheten, både i konkreta tal och ”intangibla” värden.

IT-chefens nya uppdrag

Vi ser tydligt att IT-chefens roll håller på att förändras. Trenden för CIO:n går åt det affärsutvecklande hållet, och en IT-chef som sitter på sin kammare är inte efterfrågad längre.

IT-avdelningen är idag en kunskapsorganisation, och IT-chefen måste kunna fullfölja det uppdraget genom att bland annat hitta ny teknik och guida verksamheten i den. IT-chefen behöver också vara en förändringsagent som ser till att verksamheten internt utvecklas – ibland med digitala verktyg, ibland med annat.

Eftersom vi sett att dessa förändringar kokat under ytan ett tag gick vi ut och undersökte rådande trender och pratade med branschledare. Deras åsikter och tankar hittar du i vår nya trendrapport: IT-chefens nya uppdrag.

Ladda ner IT-chefens nya uppdrag här