3 fördelar med Barium Live inom innovation och produktutveckling

Lästid: 10 minuter
  • Blogg
  • |
  • 3 fördelar med Barium Live inom innovation och produktutveckling

processoptimera

 

Att använda sig av ett Business Process Management System (BPMS) för att optimera processerna och adressera flera utmaningar inom innovation och produktutveckling är ett riktigt bra val, men varför ska man välja Barium Live, vad har det för fördelar?

På en övergripande nivå så finns det ett antal fördelar med Barium Live som kan vara bra att känna till och beakta, och som får effekt både från ett IT-perspektiv som ett verksamhetsperspektiv. 

3 fördelar med Barium Live som BPM-verktyg

Ett användarvänligt gränssnitt som gör att användaren inte blir förvirrad utan enkelt förstår vad som ska göras och även hur det faktiskt ska gå till är något som vi ser högre och högre krav på. Barium Live är ett modernt verktyg med ett klart fokus på just användarvänligt gränssnitt, ni kan se exempel på detta i vår introduktionsvideo till Barium Live (ca 2 min). Med enkelheten kommer också ett antal andra effekter som är viktiga så som att verksamheten kan vara mer delaktiga i framtagandet av lösning tillsammans med IT, verksamheten får enklare att ta ägarskap och ofta blir det bättre lösningen då det blir mindre missförstånd.

Med högre tryck på IT-avdelningen att leverera mer till mindre budget så är det också en stor fördel med Barium Live då det går mycket fort att konfigurera och förändra processapplikationer. Flexibiliteten gör så att IT tillsammans med verksamheten konfigurerar ett processtöd för innovation och produktutveckling på väldigt kort tid (några dagar upp till några veckor). Verksamheten kan i många fall sen själva utföra förändring i lösningen vilket gör att de tar ägarskap på ett helt annat sätt än något annat IT-system, och dessutom frigörs resurser på IT-avdelningen. Kolla gärna in vår video hur man kommer igång med processapplikationer i Barium Live (ca 7 min).

Då Barium Live är en moln-tjänst så är det betydligt mer kostnadseffektivt än många andra alternativ. Precis som för andra moln-tjänster så ingår så klart drift, underhåll, uppgraderingar och support vilket ofta adderar upp till en betydlig summa. Med Barium Live så går det att börja i liten skala och sen skala upp efterhand som behoven ökar i sin egna takt, det blir helt enkelt en låg tröskel för att komma igång. 

Okej, så enkelhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet är några generella fördelar med Barium Live! Nedan beskriver jag dessa i kontext av processer inom forskning och utveckling.

1. Användarvänligt gränssnitt 


Vad vi ser på Barium så ställs det högre och högre krav på enkelhet med bra och användarvänliga gränssnitt så att användarna kan fokusera på värdeskapande uppgifter och inte lägga ner onödig tid på att förstå, tolka och brottas med IT-system. Processer inom produktutveckling går många gånger igenom flera olika avdelningen med olika medarbetare som har olika kompetens, det blir då ännu viktigare att IT-systemet är anpassningsbart till flera olika roller med olika kompetenser. T.ex. så är många PLM-system ganska komplexa och riktade till medarbetare med specialistkompetens (ingenjörer, etc.) vilket gör det svårt för processerna att spänna över flera avdelningar som har annan typ av kompetens.

Exempel från verkligheten 

Jag har personligen varit i dialog med flera internationella företag som har implementerat PLM-system i organisationen för att sen efter en viss tid gått tillbaka till Excel då det helt enkelt är för komplext och svårt för flera användare och systemet har hämmat hela arbetsflödet. Att hämma kreativitet genom svåra och komplexa system inom innovation och produktutveckling är verkligen inte att fokusera på värdeskapande uppgifter.

2. Kostnadseffektivt 

Ni har säkert hört ett flertal historier om hur lång tid det tar att införa IT-stöd inom forskning och utveckling, och inte minst vad det kostar! Självklart beror detta på storlek på organisationen, komplexitet i produkter och tjänster, vilken typ av stöd som man infört, etc. Men med Barium Live så går det att snabbt sätta upp ett IT-stöd, allt ifrån några dagar upp till några månader beroende på storlek och komplexitet, och när vi pratar om några månader så handlar det om stora internationella företag som finns i mer än 50 länder. Men det är ofta inte bara införandet som medför kostnad utan även antalet användare som ska ha tillgång till IT-stödet och delta i processerna. Kostnaden per användare kan vara väldigt hög, t.ex. för PLM-system och det kan medföra att antalet deltagare/användare hålls nere till en minimum nivå.

Exempel från verkligheten 

I ett fall så hade ett företag helt enkelt exkluderat flera användare från deras PLM-system då det var för högt pris på användarlicenserna. Dessa s.k. sällan-användare hade ändå ett behov av att komma åt information och till viss del delta i produktutvecklingsprocessen men inte tillräckligt ofta ansåg man för att motivera den höga kostnaden det skulle medföra. De var dock ganska många till antalet och resultat blev istället att de var tvungna att be andra om hjälp för att få tag i informationen de behövde eller för att bidra med ytterligare information. Med hjälp av Barium Live så kan denna begränsande faktor tas bort och det blir då möjligt att effektivisera processerna.

3. Flexibilitet 

Att hela tiden kunna förändra och förbättra sina sätt att arbeta är viktigt för många organisationer men också något som ofta är utmanande. Många IT-system som stödjer verksamheten kräver särskild IT-kompetens för att förändras och är något som tar relativt lång tid, som t.ex. för många PLM-system eller ERP-system. Det blir en hög tröskel för verksamheten att göra både stora som små justeringar. Bara en så enkel sak som att få fram en ny rapport innebär i många fall en beställning till IT som ska förstå behovet, bedöma tid och kostnad för genomförande, utföra förändringen och sen lämna över förändringen. Verksamheten hämmas att göra snabba och frekventa förändring på grund av tiden det tar att få det genomfört men också kostnaden som krävs för den tekniska kompetensen. Barium Live är byggt för att verksamheten själv ska kunna ta ägarskap för IT-stödet till sitt arbetssätt och själva utföra majoriteten av förändringar, ungefär så som de själva ändrar på sina många Excel-rapporter. IT-avdelningen avlastas för en stor del förändringar och kan fokusera på mer komplexa uppgifter. Med Barium Live så kan verksamheten själva förändra allt från arbetsflödena och informationen som hanteras till listor och rapporter. 

 

Exempel från verkligheten 

Barium har hjälpt ett stort internationellt företag införa IT-stöd för flera produktutvecklingsprocesser baserat på en omfattande kravspecifikation. Införandet gjordes på några månader och så fort det var produktion så upptäcktes flera förändringar som behövde genomföras. Vi tillsammans med kunden genomförde förändringar och uppdaterade processerna flera gånger i månaden under första året vilket ledde till kontinuerlig förbättring och optimering av processerna. Att uppnå samma nivå av flexibilitet i något annat system hade troligen varit mycket svårare och därmed hindrat verksamheten att utvecklas och förbättras i denna snabba takt.  

Sammanfattning

Vår erfarenhet säger att ett enkelt, användarvänligt och flexibelt IT-stöd som är kostnadseffektivt är ofta mycket viktigare än flera tusen olika funktioner. Om det är för svårt att nyttja och ändra systemet samtidigt som inte alla användare i behov får nyttja det p.g.a. höga kostnader så hjälper det inte hur många funktioner det än har. Svåra system tar fokus ifrån värdeskapande uppgifter och är de sen svåra eller tar lång tid att ändra så förblir verksamheten ineffektiv. 

Kolla gärna in den här video-intervjun med Annelie Svensson på IKEA vad de tycker är viktigt vid upphandling av IT-stöd eller läs vår bloggartikel om upphandling av IT-stöd och BPM-system.

Funderar ni på hur ni kan korta ner ledtider, få bättre kontroll och överblick för bättre beslut, och samtidigt stötta medarbetarna på ett sådant sätt att de själva kan vara med och förändra sina arbetssätt så de blir mer effektiva, och dessutom göra det på ett kostnadseffektivt sätt?

Ta tillfället i akt att boka in en kostnadsfri konsultation med oss på Barium för att diskutera era utmaningar inom innovation och produktutveckling, och hur vi skulle kunna hjälpa er att lösa dessa utmaningar!

 

Boka en kostnadsfri konsultation med  en konsult från Barium nu!