<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Vad är Low-Code? En snabb introduktion till Low-Code och dess fördelar

Här samlar vi fakta, erfarenheter och information om low code på svenska
 • Blogg
 • |
 • Vad är Low-Code? En snabb introduktion till Low-Code och dess fördelar

Vad är Low Code och No Code plattformar?

En plattform där användare kan skapa skräddarsydda applikationer och IT-stöd med hjälp av grafiska gränssnitt och visuella hjälpmedel såsom drag-och-släpp samt färdiga mallar.

Low Code plattformar gör det möjligt att dessutom lägga på ytterligare lager av konfiguration, anpassning och automatisering med hjälp av kod och skript för att kunna stödja mer avancerade tillämpningsområden jämfört med No Code plattformar. Både Low Code och No Code plattformar gör det möjligt för icke-utvecklare att bidra till digitalisering och verksamhetsutveckling genom deras möjlighet att skapa skräddarsydda IT-stöd utan att belasta IT-avdelningen.

För professionella utvecklare och IT-avdelningar så ger en Low Code plattform möjligheten att skapa applikationer 10-20 gånger snabbare jämfört med egenutveckling eller anpassning av affärssystem. Dessutom ingår drift, support, underhåll och kontinuerlig vidareutveckling av den valda plattformen.

 *Med plattform avses en applikationsplattform som ofta levereras som en molntjänst, lokal installation eller en hybrid av dessa två.

Bakgrund till Low Code 

Drömmen om att kunna skapa applikationer utan kod har rötter bak till 90-talet. Med hjälp av modelldriven design, visuell utveckling och automatisk kodgenerering har konceptet utvecklats och förfinats under de senaste decennierna. 

Att möjliggöra applikationsutveckling utan kod innebär en stor vinst för företag och myndigheter då det leder till snabbare tid-till-marknad för nya applikationer, ökad digitaliseringstakt, minskade kostnader för utveckling, samt förflyttning av makt närmare verksamheten som själva kan utveckla sina IT-stöd. 

Low Code är ett enormt tillväxtområde där analyshusen Gartner, Forrester och Aberdeen förutspår en årlig tillväxt om ca 50% fram tills år 2022 i sina rapporter. Bara idag förväntas Low Code-kategorin omsätta 2.6 miljarder dollar, och mycket mer därtill ifall kringliggande teknologier räknas med.

Förutom Low Code så finns det många närbesläktade tekniker som lätt klumpas ihop – och som troligen kommer konsolideras i form av nya systemfloror. Exempel på närbesläktade tekniker är:

 • RAD (Rapid Application Development)
 • BPM (Business Process Management)
 • No Code (No Code application development platform)
 • hpaPaaS (High Productivity Application Platform as a Service). 

 

Varför low code?

BARIUM_CASE_MASTER

 

Det finns ett antal drivkrafter bakom behovet av Low Code plattformar, och de kan ses ur både ledningens och IT-avdelningens perspektiv. Men i korthet handlar det om att vara en möjliggörande teknik för digital transformering och för att öka IT-avdelningens leveransförmåga i en tid av resursbrist (exempelvis utvecklare).

Från verksamhetssidan utpekas affärskritiska initiativ som oftast nättas ner till följande punkter:

 • Ökad innovationstakt
 • Förbättrad kundupplevelse
 • Processorientera verksamheten
 • Korta ledtider
 • Förbättra transparens och regulatorisk efterlevnad
 • Minska kostnader

  

Från IT-avdelningen underlättas följande initiativ:

 • Driva digitaliseringsagendan i högre takt
 • Motverka kompetensbrist av utvecklare - varje professionell utvecklare kan göra mer per arbetad timme, och icke-utvecklare kan avlasta utvecklarna genom att själv skapa enklare applikationer.
 • Snabba upp leverans av nya applikationer
 • Flytta applikationer till molnet
 • Konsolidera antalet applikationer
 • Modernisera legacy
 • Reducera behov av utvecklare och minska ner backloggen.

 

Low Code, No Code, RAD och BPM - vad är skillnaden?

Samtliga plattformar gör det möjligt att skapa applikationer och workflows med hjälp av grafiska gränssnitt och mer eller mindre avancerad logik. Det som skiljer är oftast leverantörens bakgrund, teknik och målgrupp. Exempelvis finns leverantörer med bakgrund från mobilutveckling, databasutveckling, processutveckling samt ärendehantering:

Low Code för mobila applikaitioner

Här finns ett antal leverantörer som har skapat utvecklingsmiljöer för att enkelt skapa appar till exempelvis IOS och Android med hjälp av färdiga ramverk och moduler. Smidigt för marknads- och kommunikationsavdelningar på större företag som snabbt vill få fram en ny app och plugga in befintliga IT-system och portaler.

RAD – arbetsredskap för IT-avdelningar

När IT-avdelningar skall ta fram eller vidareutveckla applikationer till verksamheten går det ta genvägar med hjälp av så kallade RAD-plattformar. Dessa plattformar inrymmer ramverk, moduler, mer eller mindre proprietära språk samt i vissa fall hela driften av den nya applikationen. RAD används av IT-avdelningen och professionella utvecklare.

Low Code med BPM

BPM-system har länge använts för att digitalisera affärsprocesser och automatisera manuella arbetsuppgifter – oftast hos företag och myndigheter som vill påskynda sin digitala transformering där arbetssätt skall förändras och repetitiva moment reduceras. Många BPM-leverantörer har omfamnat Low Code som begrepp, och ser stora fördelar med att positionera in sig som en möjliggörare hos IT-avdelningen, samtidigt som verksamhetschefer kan åtnjuta mätbar affärsnytta såsom ledtidsförbättringar, ökad transparens, regelefterlevnad och minskade kostnader som direkt effekt efter införande. Low Code BPM skiljer sig mot RAD då de ofta inkluderar drift, gränssnitt och färdiga funktioner. Finns det en avdelning som heter verksamhetsutveckling och IT brukar det vara en klockren målgrupp.

No Code för mindre bolag

För mindre bolag och avdelningar inom företag finns No Code plattformar, vilka gör det möjligt att enkelt sätta upp workflows och lättare automation för vardagliga kontorssysslor. Dessa plattformar levereras som molntjänster och innehåller ett antal förkonfigurerade moduler eller pusselbitar som byggs ihop för att supportera den dagliga verksamheten. Exempelvis för att hantera semesterförfrågningar, beställa kontorsmaterial eller liknande. Målgrupp kan bestå av verksamhetsutvecklare eller en IT-van medarbetare som gillar att snickra i Excel eller Access.

Vilka applikationer passar för Low Code?

 

Beroende på leverantörens fokus och målgrupp skiljer sig tillämpningsområdena åt en hel del mellan olika low code leverantörer.

Stora Low code-sviter

Klarar av ”allt” – har oftast både djup och bredd i sin plattform, klarar av de flesta tillämpningsområden samt går att nyttja för att bygga upp hela affärssystem. På nedsidan innebär detta en större licenskostnad men också en längre startsträcka, samt en större stab av utvecklare. Det är inte ovanligt att hela IT-avdelningar (tiotals-hundratals personer) behöver gå utbildning för att hantera utvecklingsprojekten. Det är också vanligt med större partner/konsultåtaganden samt ett ekosystem av kompletterande produkter. Exempelvis för test, UX mockups etc.

Enklare No code plattformar 

Dessa webbtjänster har ofta läckra gränssnitt, smidiga användarguider samt ett antal färdiga plugins till populära system såsom slack, dropbox och G-suite. Med dessa plattformar går det göra enklare administrativa flöden för att minska ner mailskörden samt för att ersätta Excel och diverse mindre applikationer. Fördelen är enkel uppstart, men begränsningar i anpassningsmöjligheter, säkerhet, kontroll på data samt lokal leveransorganisation. 

BPM-plattformar med Low Code möjligheter

Dessa leverantörer är vana av att leverera lösningar gentemot verksamheten snarare än IT, och dessa har ofta ett stort fokus på processorientering, processförbättring och digitalisering av affärsprocesser. Vissa analyshus kallar applikationerna som byggs för just ”process-appar”, och det vanligaste användningsområdena är olika typer av ärende- och processflöden som behöver styras upp och effektiviseras. Det kan exempelvis vara ansökningsprocesser, interna godkännandeflöden, produktutvecklingsprocesser, order-to-delivery, administrativa flöden samt avvikelsehantering. Kolla exempelvis in Bariums Low Code-plattform för automatisering av processer som tillhör den här kategorin.

Förutom den tekniska aspekten av digitalisering, krävs strategi, kompetens och kultur för att få fart på det interna utvecklingsarbetet. Vill du fördjupa dina kunskaper inom low-code? Ladda hem vår guide nedan

Ladda ner guiden

Niclas Lundberg | 2020-04-01

Därför ska du utvärdera leveransmodell när du väljer leverantör

Vad väger ni in när ni väljer ett nytt system? Är det enbart funktionalitet, prestanda, pris och magkänsla eller är det även typ av leverans [...]

6 min
Digital transformering
Mattias Arnelund | 2019-11-28

Så mycket kostar dina föråldrade system - varje år

Det är dags att agera och skapa rätt förutsättningar för din organisation! I dagens konkurrensutsatta miljö finns det få, om ens någon, som [...]

6 min
Digital transformering
Niclas Lundberg | 2019-11-01

DPA - ett alternativ till svåranpassade affärssystem?

Alla organisationer behöver någon form av affärssystem. Det handla om allt från ett fristående redovisningssystem till kompletta ERP-system [...]

9 min
Digital transformering
Olle Swedberg | 2019-09-27

Fyra böcker och en film om digital transformation

Digital transformation är ett brett ämne. Du som är förändringsledare inspireras förmodligen av både såväl framgångssagor som mindre lyckade [...]

6 min
Digital transformering
Olle Swedberg | 2019-08-23

30 MILJARDERSFRÅGAN FÖR OFFENTLIG SEKTOR - VEM VÅGAR DRA AV PLÅSTRET?

Vid det här laget har de flesta nog bekantat sig med de 30 miljarderna som offentlig sektor lägger på IT och där majoriteten av de pengarna [...]

5 min
Digital transformering, Offentlig sektor, low code
Niclas Lundberg | 2019-08-09

Digital process automation (DPA) - allt du behöver veta

Digital Process Automation, eller DPA som det vanligtvis förkortas, cirkulerar allt mer flitigt runt mötesbordet, vid kaffeautomaten eller i [...]

7 min
Digital transformering