<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2016-05-31 | BPM, Digital transformering, IT

IT-chefens tips vid digital transformation

Lästid: 10 minuter
 • Blogg
 • |
 • IT-chefens tips vid digital transformation
IT-chefen

Det finns få uttryck idag som är mer aktuella än Digital Transformation och fler och fler verksamheter och organisationer börjar inse att det är vägen att gå, om man vill vara relevant inom sina respektive branscher. Inte sällan vill verksamheten hoppa på tåget så fort som det bara går. Ju förr ju bättre.

Så här följer några tips på hur du ökar din chans att lyckas med den digitala förändringsresan.

Digital transformation handlar mer om strategi än om teknik

I en ny studie från MIT Sloan and Deloitte fastslår man att det är strategi snarare än teknologi som skapar digitalt transformerade bolag. Det betyder dock inte att teknologi inte är viktigt, tvärtom, men utan en solid digital strategi kommer man inte långt. 

Det är av största vikt att bolaget tar fram en digital strategi som grundar sig i företagets vision. Visionen sätter man genom att besvara följande frågor:

 1. Vad är det våra kunder behöver?
 2. Vad skall vårt företag göra?
 3. Hur kan teknik göra det möjligt? 

Digital transformation handlar med andra ord om förändring. Och som följer all förändring så måste ledningen ta ägerskapet. 

Se till att företagsledningen tar ägarskap över den digitala transformationen.

Att ledningen måste ta ägarskap över den digitala transformationen är egentligen inget konstigt, utan helt i linje med traditionell förändringsledningsteori. Problemet för många företag är dock att den digitala kompetensen är låg hos ledningen. 

Redan hösten 2013 angav Gartner att hela 25% av alla företag kommer att ha förlorat sin konkurrentranking före utgången av 2017 på grund av digital inkompetens. Och när Dagens Industri nyligen gjorde en genomlysning av Sveriges största börsbolag, fann man att den digitala kompetensen inom svenska börsbolags företagsledningar och styrelser är anmärkningsvärt låg.

När hela 80% av de samlade styrelsemedlemmarna saknar digital kompetens, blir den viktigaste katalysatorn för en lyckad digitalisering således att ge ledning och styrelse rätt stöd. Ett ansvar som IT-chefen alltså bör ta på största allvar.

Dina IT-investeringar är din största tillgång

Många företag idag är helt beroende av sina legacy-system. Det är i sig inget fel, men ofta har man byggt och modifierat sina system för att passa en specifik process eller organisation. Hand upp från det företag som INTE har gjort förändringar i sitt arbetssätt de senaste åren?

Därmed sitter IT-chefen med ett dilemma; Man förvaltar  IT-investeringar i mångmiljonklassen, i värsta fall har man dessutom flera hundra överlappande system i sin portfölj att ta hand om. Samtidigt som företaget vill genomföra den digitala transformationsresan behöver man dessutom göra stora investeringar i ny infrastruktur för att anpassa systemen för att passa det nya arbetssättet. 

Eller? Inte nödvändigtvis. Företagets legacy-system kan trots allt vara en tillgång. Det är ju tack vare dessa som ni lyckats bedriva er affärsverksamhet i alla år. Det går att nyttja sin befintliga IT-infrastrukur i digatliseringsresan och faktiskt få ut ytterligare värde från den om man går tillväga på rätt sätt. Det är bara några saker som du behöver göra för att lyckas...

1. Skapa utrymme för innovation

Att hitta nya sätt att återanvända befintliga system kräver innovationsvilja och förmåga. För att driva innovation måste det därför skapas utrymme i organisationen. Skapa en funktionell enhet som har befogenhet att identifiera och driva innovation. 

2. Data måste vara meningsfullt

Hitta relevant data i era system. För att kunna dra nytta av era system är det viktigt att identifiera företagets nyckeldata. Vilken information är kritisk för affärsverksamheten? Identifiera också var informationen och datan skapas, var den konsumeras och viken redundant information som kan sorteras bort. 

3. Validera datat

När ni kommit så långt att ni identifierat datat, informationsflöden och de system och aktörer som skapar och konsumerar datat är det viktigat att validera så att informationen som rör sig i systemen är korrekta. Detta är ett tidskrävande arbete, men väldigt viktigt för det fortsatta arbetet med den digitala transformationen.  Skulle datat vara felaktigt är risken annars stor att man drar förhastade slutsatser och tar beslut på felaktiga grunder.

4. Använd data för att driva förändring

Ni kommer ganska snart inse att den information och data som rör sig i era system är nära på oändlig. Dvs, ni sitter på big data. MEN. Big data är troligtvis ett av de mest överanvända uttrycken när man pratar om digitalisering. Mycket data i sig är ganska meningslöst om det inte hanteras och analyseras ordentligt. Rätt hanterat är detta dock en veritabel guldgruva, där ni kan analysera och dra viktiga slutsatser om era kunder och er verksamhet.

Har ni inte kompetensen in-house för att göra analysen så var inte rädd för att hyra in  experter på business intelligence. Slutsatserna från analyserna av ert Big Data är en hävstång för att driva transformationen.

Kom ihåg! Digitala företag pratar inte bara om big data; De använder det för att driva förändring.

Som du märker har IT-chefens roll utvecklats och blivit något mycket större än förut. Vill du veta mer om dessa förändringar tipsar vi om vår nya trendrapport: IT-chefens nya uppdrag. 
 

Ladda ner din trendrapport

Lågt hängande frukter smakar bäst

Det är naturligtvis lätt att bli överväldigad när man skall ge sig på en så omvälvande förändringsresa som digital transformation trots allt kan vara. Det kanske viktigaste rådet jag kan ge till dig som står i begrepp att börja har nästan blivit en klyscha; 

"Stycka och ät elefanten i bitar" 

Börja enkelt. Välj ut "enklare" verksamheter och arbetsflöden som ändå ger stor effekt. Det gör att ni kan börja skörda effekterna av förändringsarbetet tidigt. Är effekten tillräckligt stor blir transformeringsarbetet självfinansierande. Utgå från era arbetsflöden och analysera hur människor, system och information samverkar.

Med hjälp av ett processverktyg kan ni sedan automatisera flödena genom att integrera de befintliga IT-systemen med processen. På det sättet digitaliseras flödet och ni säkerställer kvaliteten i datat samtidigt som ni får en förutsägbarhet i arbetsutförandet. 

När ni väljer processverktyg, se till att välj en plattform som är lätt att jobba med som stöder ett föränderligt arbetssätt. Då kan du kapa beroendet av dyra konsulter och frigöra pengar till värdeskapande aktiviteter istället.

Verkstad framför arkitektur

För att inte riskera att transformeringsarbetet bromsas eller fastnar i för mycket detaljer och arkitektur, rekommenderar jag att du väljer en testdriven verksamhetsförändring framför en arktikturdriven förändring. Experimentera, testa och justera. Detta är det enda säkra sättet att lyckosamt driva digital transformation. "Fail fast, fail cheap."

Mätning, uppföljning, belöning

En annan fördel med att automatisera processer och flöden är möjligheterna till mätning och uppföljning. Du får helt enkelt mätdata baserat på hårt data befriat från tyckande. Dessutom kan du identifiera flaskhalsar i verksamheten, vare sig det gäller bemanning, system eller arbetsflöden. 

Mät för måluppfyllnad

 1. Fokusera på ett fåtal relevanta och meningsfulla mätetal
 2. Välj statistik som hjälper dig att uppnå verksamhetsresultat.
 3. Använd mätetal för att styra rätt åtgärder / beslut
 4. Hitta en balans mellan kvalitativa och kvantitativa mätetal
 5. Skapa en kultur där mått ses som nyttig input, inte en form av bestraffning

Effekten av detta kommer bland annat ge er en ökad förmåga till ledning och styrning genom:

    • Ökad transparens
    • Förutsägbar effekt och kvalitet
    • Minskat specialistberoende

Slutligen. Säkerställ att den digitala transformationen får egna mätetal, och se till att belöna dem som bidrar till att ni uppfyller transformationsmålen rikligt.

IT-chefens nya uppdrag

Det är uppenbart att IT-chefens roll håller på att förändras. Digitaliseringen påverkar hur företag och organisationer driver sin verksamhet, vilket gör IT-avdelningen till en kunskapsorganisation. För att kunna fullfölja detta uppdrag måste avdelningen förstå affärsvärdet i olika produkter och tjänster.

Det innebär att IT-chefen och IT-avdelningen både måste lösa problem, samt hitta produkter som verksamheten inte själv vet att den behöver.

Detta och mycket mer diskuterar vi i vår nya trendrapport: IT-chefens nya uppdrag. Ladda ner och håll dig uppdaterad!

Ladda ner IT-chefens nya uppdrag här