<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Framgångsfaktorer till en lyckad digitalisering av verksamhetens processer

Lästid: 5 minuter

Internet är fullt av leverantörer som alla hävdar att just dessa är förträffliga på digitalisering och digital transformation - och många har säkert rätt. Precis som när det gäller AI och machine learning, så har leverantörsledet legat i framkant, och frågan har istället varit hur många som faktiskt köper alla dessa tjänster och produkter. Men när det kommer till digital transformering så kan vi glatt se att detta är en topprioriterad fråga enligt en rad undersökningar. Nu senast släppte BT en rapport som menar att CEO:er hos 400 olika bolag ser detta som en topprioritering. 

Digital transformering är ett brett begrepp, och det är många komponenter som spelar in - jag vill därför förtydliga att innehållet i artikeln handlar om digitalisering av verksamhetsprocesser, eller affärsprocesser om ni så vill. I vår värld så är det kärnan - eftersom processer representerar våra arbetssätt, och transformering handlar om att förändra dessa arbetssätt i ett högre tempo. Digitalisering handlar om att förvandla tidigare manuella uppgifter och moment till digitala och automatiska. Detta kan i sin tur leda till nya och helt oväntade affärsmodeller och upptäckter.

Den stora frågan - hur får vi digital transformering att hända? 

Förmågan att gå från strategi till genomförande

I en färsk rapport ifrån Boston Consulting Group gjordes en genomlysning av nordiska bolag om deras förmåga att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter. I rapporten blev det tydligt att vi har en hög digital mognad och att vi har goda kunskaper om strategi bland de nordiska bolagen - men vi tillhör den sämsta fjärdedelen när det gäller genomförande. Att vi brister på just genomförande är beklämmande. Mindre genomförande innebär mindre fel, kunskap, data och innovationskraft som är nyckeln för att stärka vår konkurrenskraft.

Bland orsakerna nämns bristande engagemang från styrelse och ledning, ensidigt fokus på kostnadsbesparingar istället för nya affärsmöjligheter, samt inkrementella förändringar istället för nytänkande affärsutvecklingsinitiativ.

Ett sätt att öka förmågan till förändring och genomförandekraft, handlar om att få IT och verksamhet att dra åt samma håll - eller populärt uttryckt "business and IT alignment". Med en tydlig styrning och ett bättre samarbete mellan IT och verksamhet säkerställs en högre effekt. Oftast är organisationen fylld med duktiga och innovativa medarbetare på flera olika nivåer och avdelningar. Men när dessa saknar tydlig styrning så riskerar goda intentioner att dra iväg åt olika håll.

 

Teknik och systemstöd för att möjliggöra digital transformering

Förutom en god styrning, kompetens och kultur så krävs även den realiserande tekniken som möjliggör en transformering av organisationens processer.

Analyshuset Aberdeen Group  gjorde en större jämförelse av bolag som ligger i framkanten av digitalisering och jämförde de med bolag som släpar efter och kunde utläsa ett antal intressanta samband i en studie ifrån 2017. Vad finns för intressant data att utläsa?

  • Bolag i framkant lyckas förkorta ledtider inom kritiska verksamhetsprocesser med 19%, medan snittet ligger på endast 3%
  • Topp-presterande bolag utvecklar nya applikationer och IT-stöd 15% snabbare, medan eftersläntrarna kan se uppemot 55% försämring i ledtid
  • Bland bolagen som var "best-in-class" så var det 2.3 gånger så sannolikt att systemstöd togs fram eller ändrades för att stödja nya och förändrade arbetssätt

Men vad hade dessa bolag gemensamt?

Framgångsrika bolag skaffar applikationsplattformar för att möjliggöra snabb framdrift

  • Ledarna har mallar och best-practice för att snabbt skapa nya digitala processer och arbetsflöden
  • Organisationer med low code plattformar kunde uppdatera sina processer 84% snabbare än de som var utan.
  • Best-in-Class har low code plattformar som möjliggörande teknik i betydligt större utsträckning. Hela 3.7 gånger så sannolikt hos högpresterande bolag.

Med en low code plattform blir det samtidigt möjligt att adressera ytterligare utmaningar såsom legacy-hantering, flytt till molnet och konsolidering av system.

Vill ni se hur en sådan plattform kan se ut i er verksamhet? Boka en demo idag eller kika in något av våra event eller blogginlägg om ämnet.

Boka en demo med Barium