<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2016-05-19 | Digital transformering, IT

Därför kan IT göra skillnad på ditt företags sista rad

Lästid: 10 minuter
  • Blogg
  • |
  • Därför kan IT göra skillnad på ditt företags sista rad

 

 
 pengar_p_sista_raden.jpg

 

Sällan har det pratats så mycket och unisont om vikten av satsningar inom IT och digitalisering, men man ska komma ihåg att begreppen är vida och innehåller långt mer än några buzzwords. För IT-chefen, CIO, CDO eller den framåtlutade verksamhetschefen så blir det vitalt att kunna påvisa ekonomiska resultat för att kunna genomdriva projekt hos ledningsgruppen.

 

Möjligheten att förbättra ekonomiska resultat med hjälp av IT

Om vi bortser ifrån bokföringsteknik, skatteplanering och andra kreativa metoder så krävs det högre intäkt eller mindre kostnader för att göra skillnad på företags sista rad, - eller allra helst både och.

 Det finns många anledningar till att företag och organisationer väljer att satsa på IT, och det kan bero på en önskan om kostnadsbesparing genom automation, ökad försäljning genom en webbshop eller regelefterlevnad genom etablering av ett Ledningssystem.

Till alla IT-avdelningar och IT-företags stora glädje så har forskning äntligen kunnat bevisa värdet av satsningar inom IT. Johan Magnusson, forskare på Göteborgs Universitet och Chalmers summerar följande i en artikel: 

"För organisationer som har en högre it-förmåga tillkommer ett premium på 45–75 procent på marknadsvärderingen, jämfört med medianen. Tämligen bra argument för att stärka sin it-förmåga." Johan Magnusson kommenterar i CIO Sweden 

Resultatet kommer ifrån marsnumret av MIS Quarterly - IT-forskningens motsvarighet till bibeln. Studien är genomförd av Adam Saunders, Sauder School of Business, och Erik Brynjolfsson, MIT

Nu är jag förvisso medveten om att marknadsvärdering inte är samma sak som resultat - men ökad värdering beror till stor del på förväntningar om framtida avkastning och tillväxt. Något som alltså kan tillskrivas en förbättrad IT-förmåga.

 

6 områden som kan påverka sista raden

Om vi enas om att resultatet på sista raden kan påverkas av både kostnadsreducering och intäktsökning så kan följande områden påverka ert resultat.  

 

Kundservice - Kontaktcenter

pexels-photo.jpg

Att en förbättrad kundservice ger nöjda kunder är ingen nyhet, men en trend som hållit i sig på senare år är fokus på en central hantering av ärenden - oavsett kanal och kontaktväg. Detta för att förbättra kvalitet, försäljning (om tillämpbart) och möjligheten att minska antal kontaktförsök och felaktigheter.  

En risk som finns är annars att varje kontaktväg bemannas av olika personer/avdelningar där ärenden kan trilla mellan stolar och där det kan finnas flera versioner av "sanningen". Det finns också en risk att belamra sina specialister med generella frågor - sådana som en mer generalist skulle kunna besvara, till en lägre kostnad. Det innebär också att ledtider blir längre än nödvändigt eftersom specialister låses upp med enkla ärenden som stjäl onödig tid.

Den här trenden har spritt sig som en löpeld bland kommuner och offentliga verksamheter som vill förbättra sin kundservice. Bland privata bolag så är det främst chansen till merförsäljning som lockar i kombination med en bättre hantering av den digitala kundservicen.

 

R&D - Innovation och produktutveckling

Hjulen snurrar snabbare och snabbare, konkurrensen ifrån Asien är inte längre baserat på låga kostnader utan även på rikt kunskapsinnehåll och välutbildade personer.

Innovation och kortare ledtider ses som en nyckel i att framgångsrikt kunna konkurrera på den globala arenan. Bland konsument och konfektion så har man pratat mycket om FMCG - Fast-Moving Consumer Goods som avser snabbrörliga produkter avsedda för konsumenter. Det kan exempelvis handla om kläder, smink, teknikprylar mm - men det stoppar inte där. Volvo Cars har exempelvis lanserat ett program där man avser reducera ledtiden från idé till färdig bil på 20 månader - ner från 42. Trenden har alltså rört sig mot allt mer komplexa produkter och tjänster. Liknande initiativ finns även hos andra stora teknik-, och läkemedelsbolag.

Genom att införa verksamhetsstöd för produktutvecklingsprocesser, innovations- och idéhantering så skapas kostnadsbesparingar i form av minskad administration, förbättrad koordination och transparens. Men den största vinsten för företag är definitivt den potentiella intäktsökningen. Att kunna lansera nya produkter tio-tals procent snabbare innebär intäktsökningar om flera procentenheter. Beroende på företagets volym så kan detta innebära miljonbelopp och till och med miljardbelopp per år!

Risken att inte agera är uppenbar, det är inte den stora fisken som äter den lilla längre. Det är den snabba fisken som äter den långsamma.

 

Kvalitet - Ledningssystem

Ordning och reda, mindre tid för att leta information samt förenklad introduktion av nya medarbetare är några av de skäl som används för att införa ledningssystem, Men allra vanligast är nog "ISO-stämpeln" eller någon föreskrift likt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som tvingar organisationer att förhålla sig processorienterat och strukturerat. Förutom förbättrad kvalitet så medger oftast ISO-stämpeln möjligheten att kunna få leverera till större kunder såsom Volvo, Ericsson, SKF,  AstraZeneca etc som ofta kräver detta vid inköp från sina underleverantörer. Med andra ord, ökad konkurrenskraft om större affärer samt minskade slöserier på grund av slarv, oordning och kvalitetsbrister. 

Den uppenbara risken infinner sig då ni står utan fungerande ledningssystem eller där ni förlorar en affär på grund av dålig regelefterlevnad. Ett pris få vill betala, och som kräver snabb hantering och skicklig förändringsledning för att styra skutan åt rätt håll igen.

 

Kvalitet - Avvikelsehantering och förbättringsförslag

Hos många organisationer hanteras följande frågor av kvalitetsavdelningen, som länge kämpat med sin interna position. De är ansvariga för kvaliteten och ofta processerna, men har sällan mandatet som krävs för att förändra processer i grunden eftersom organisationer är linjestyrda. I takt med att bolag blev mer kundfokuserade så ökar behovet av att snappa upp felaktigheter, men även förbättringsförslag då det enkelt kan omvändas till nya affärsidéer ifall en process finns på plats för att fånga upp och värdera nya förslag. Vem vet, snart kanske förbättringsförslag sitter ihop med Innovationsprocessen? - På så vis sluts cirkeln mellan kvalitet, kundfokus och innovation och produktutveckling. Ständiga förbättringar kan alltså innebära att vi åtgärdar fel tidigare till mindre kostnad, bättre lyhördhet från kunder och medarbetare samt att vi tar tillvara på kunskap från både interna och externa parter.

 

Operations - Varuförsörjning och Supply Chain Management

Litet beroende på ert företags karaktär så är den här enheten allt ifrån en stödfunktion till hjärtat av er verksamhet. IT kan än så länge inte zappa iväg fysiska produkter till andra sidan jorden, men med dess fantastiska möjlighet till informationsöverföring så medges en bättre koordination, samordning och informationsutbyte som medger analyser, prognoser och styrning av varuflöden för att minska kapitalbindning, svinn, inkurans, bomkörningar och dubbelarbete. Det ger även ökad leveransprecision och samordningsförmåga genom möjligheten att dela information till samtliga intressenter. Förbättrad leveransprecision, minskad administration osäkerhet är ytterligare faktorer som gör hela Supply Chain området till ett fantastiskt utvecklingsområde. Vi har själva erfarenheter av förbättringar om tio-tals procent när det gäller leveransprecision eller flera veckors reducering av lagerdagar.

 

Personalavdelningen - HR-processer

På personalsidan har man länge varit en stödfunktion men med en nära relation till ledningen på huvudkontoret, nu har vi dock sett en tydlig trend där HR-funktionen tydligt vill jobba mer strategiskt och verksamhetsnära. Exempelvis genom etableringen av "HR-Business Partners". Dessa personer, men även rena HR-företag vet hur viktigt det är att jobba med employee-branding, och effektiv kandidathantering för att attrahera topptalanger. Ett annat område är ren HR-operations. Alltså all den ärendehantering och administration som sker runt en anställd. Här finns möjlighet att både effektivisera bort manuella moment, det går också att säkerställa professionell hantering av kandidater samt en snabbare introduktionsprocess. Om en nyanställd kan komma ombord, bli väl emottagen och serverad med en arbetsplats, behörigheter, inskolning osv utan väntetid. då blir produktiviteten högre, samtidigt som ni får ytterligare en glad kollega som sprider energi.

Som ni ser så finns det ett smörgåsbord av områden för att förbättra resultatet på sista raden med hjälp av IT - vill du ha hjälp med förankringsarbetet?

 

Ladda ner vårt kostnadsfria whitepaper för att lära mer om förändringsledning och införsäljning till ledningsgruppen: 

Ladda ner vårt whitepaper:  Så driver du förändring!